D008-Подготовка педагогов профессионального образования

Дкторантураға түсу үшін емтиханға арналған сұрақтар

 1. Педагогика пәні.
 2. Ойлаудың негізгі түрлері және мәні. Ойлау және сөйлеуді дамыту.
 3. Педагогикалық өлшем теориясының негізгі қағидалары және түсінігі.
 4. Педагогика ғылымының жүйесі. Педагогика ғылымының басқа ғылымдармен байланысы.
 5. Психология ғылымы: пәні, міндеттері және адам туралы ғылым жүйесіндегі орны.
 6. Әдіснаманың мазмұндық аспектілерін атаңыз.
 7. Қазақстан Республикасы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі, оның ерекшеліктері ("Білім туралы", 2016 ж.)
 8. Зейін туралы түсінік, түрлері және заңдылықтары. Зейін адамның белсенділігінің ерекше сипаты ретінде.
 9. Педагогикалық зерттеу әдістері, оның классификациясы және сипаттамасы.
 10. Педагогика ғылымының әдснамалық негіздері.
 11. Қазақстандағы психология ғылымының пайда болуы және дамуы.
 12. Педагогикалық өлшем нәтижелерін реттеу нәтижелері және негізгі шкалирования әдістері.
 13. Жеке тұлға тәрбие объектісі және субъектісі.Жекетұлғаны дамыту және тәрбиелеу теориясы.
 14. Қабылдаудың жалпы сипаттамасы.Негізгі түрлері, құрамы және заңдылықтары.
 15. Математикалық моделдеу және статистикалық талдау әдістері.
 16. Азаматтық, толеранттылық және қазақстандық патриотизм жекетұлға тәрбиесіндегі негізгі бағыт ретінде
 17. Ерік поцесінің құрылымы. Жекетұлғаның ерік сапалары.
 18. Педагогикалық зерттеудің ғылыми болжамын құру талаптары.
 19. Оқыту үрдісінің заңдылықтары, оның классификацисы, сипаттамасы және принциптері.
 20. Мінез және темперамент жекетұлғаның даралық сипаты ретінде, оның психологиялық сипаттамасы.
 21. Педагогикалық өлшем деңгейлері. Шкала түрлері.
 22. Білім беру мазмұны теориясы және әдіснамасы (жалпы, политехникалық, кәсіби).Білім беру стандартизациясы.
 23. Қабілет, оның жалпы сипаттамасы.Даму деңгейлері және қабілеттің даралық ерекшеліктері.
 24. Зерттеулер- педагогикадағы қолданбалы зерттеулерге арналған база ретінде.
 25. Оқу жоспары, бағдарламалар, мектеп және жоғары оқу орны оқулықтары, оларға сипаттама.
 26. Жекетұлғаның эмоциялық-еріктік сферасы.Адам өміріндегі эмоцияның ролі.
 27. Педагогикалық өлшемдер және білім беруді басқару аясындағы зерттеулердің қазіргі бағыттары.
 28. Үздіксіз білім беру тұжырымдамасы.Көпдеңгейлі кәсіби-педагогикалық білім беру.
 29. Адамды сипаттаудың психологиялық моделі: индивидтік, жекетұлғалық, субъективтік даралық сипаты.
 30. Тест педагогикалық өлшем құралы ретінде.
 31. Инновациялық оқыту әдістері, оның классификациясы және сипаттамасы.
 32. Қазіргі жекетұлға теориясы.
 33. Зерттеулер - педагогика ғылымы мен практикасы арасындағы аралық звено.
 34. Оқыту құралдары, оның классификациясы, мазмұны мен әдістерінің байланысы.
 35. Жекетұлға туралы жалпы түсінік.Жекетұлғаның психологиялық құрылымы.
 36. Педагогикалық өлшемдер: түсінігі, проблемасы, әдіснамасы.
 37. Ақпараттандыру және оқытудағы компьютерлік технологиялар.
 38. Қарам-қатынас әлеуметтік-психологиялық проблеме ретінде: түсінігі, құрылымы, құралдары.
 39. Педагогтың диагностикалық әрекетіндегі моделдеу.Педагогтың диагностикалық әрекетіндегі қиындықтар, қарама-қайшылықтар және тәуекел.
 40. Оқытудың формаларын, әдістерін, құралдарын таңдау өлшемдері.
 41. "Дамыту", "оқыту", "тәрбиелеу" түсініктерінің мазмұны.
 42. Педагогикалық өлшемдер мәліметтерін талдаудың негізгі әдістері.
 43. Оқытуды ұйымдастырудың формалары, оның сипаттамасы.
 44. Практикалық психологтың этикалық нормалары және психологиялық принциптері.
 45. Психологиялық-педагогикалық диагностикада математикалық және статистикалық әдістерді қолдану.
 46. Оқытудағы бақылау.Оқушылардың білім, білік, дағдыларын бақылау формалары, әдістері, түрлері, типтері.
 47. Жасерекшеліктер психологиясының негізгі түсініктері (жас ерекшелік, жаңашылдық, негізгі іс-әрекет, дамудағы әлеуметтік жағдай).
 48. Педагогикалық өлшемдер шкаласы және оларды психологиялық-педагогикалық диагностикада қолдану.
 49. Оқыту әдістері, олардың классификациясы және сипаттамасы.
 50. Жекетұлғаның дамуы және қалыптасу мәселесі.Жекетұлға дамуын даралау және әлеуметтендіру.
 51. Педагогикадағы социометрия әдістері. Педагогикалық диагностикадағы тест.
 52. Жекетұлғаны педагогикалық диагностикалау. Тәрбие үрдісін ұйымдастыруда диагностика мәліметтерін пайдалану.
 53. Тест орындау үрдісінде жүзеге асатын психологиялық функциялар түрлері.
 54. Ғылыми зерттеу әдісі ретінде абстракцияға сипаттама беріңіздер.
 55. Оқыту үрдісі: қызметі, құрылымы және сипаттамасы.
 56. Практикалық психология пәні, міндеттері. Психологиялық көмек түсінігі және негізгі түрлері.
 57. Педагогикалық өлшем бағдарламасының негізгі нормативтік талаптары.
 58. Педагогикалық бақылау, оның мақсаты және қызметі.Педагогикалық бақылау әдістері, формалары және құралдары.
 59. Арнайы қабілеттерді педагогикалық-психологиялық диагростикалау.
 60. Тест өлшемдері нәтижелерінің матрицасы.Тесттік өлшемдер нәтижелерін ұсыну формасы.
 61. Жоғары оқу орны оқытушысының жеке тұлғасы және оның құзыреттілігіне қазіргі талаптар.
 62. Психологиялық кеңес беру- практик-психологтың іс-әрекеттерінің түрі ретінде.Психологиялық кеңес берудің мақсаты және міндеттері.
 63. Педагогикалық өлшем аясында эксперттің негізгі құзырлықтарына қойылатын талаптар.
 64. Тәрбие мақсаттары түсінігі. Педагогикадағы мақсаттылық.
 65. Кеңес берушінің жеке тұлғасы және оның психологиялық кеңес беру жүйесіндегі ролі.
 66. Педагогикалық өлшемдер мәліметтерін жіктеу, статистикалық сипаттамасын есептеу әдістері және тәсілдері.
 67. Жекетұлғаның дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру.Дүниетаным мәні, маңызы, функциялары және оның маңызды құрылымдық компоненттері.
 68. Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет: міндеті, құрылымы және функциялары.
 69. Диагностикалық әдістер және әдістемелер.
 70. Тәрбиенің негізгі құралдары, олардың сипаты және тәрбие әдістерімен байланысы.
 71. Қиял және оның жалпы сипаттамасы, психологиялық іс-әрекеттегі ролі.Жаңа бейнелер жасау механизмі.
 72. Білім берудегі диагностиканың пайда болуы және дамуы.
 73. Дидактика. Дидактиканың негізгі категориялары, міндеттері және функциялары.
 74. Психикалық даму дағдарыстары, оның мағынасы мен ролі.
 75. Эксперимент ғылыми таным әдісі ретінде.
 76. Жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары.
 77. Қолданбалы психология негіздері.
 78. Бақылау- педагогикадағы ғылыми зерттеу әдісі ретінде.
 79. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру.
 80. Болашақ кәсіби іс-әрекеті бағытын ескере отырып, студенттерге, оқытушылар мен мамандарға психологиялық кеңес беру.
 81. Қазіргі ғылымдағы парадокстарды шешудің негізгі жолдары.
 82. ЖОО оқытудың белсенді әдістері мен формалары.
 83. Психология және еңбек әрекеті.
 84. Білім беру үрдісінді студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы.
 85. Кредиттік оқыту жүйесінде оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы.
 86. Студенттік ұжымда тұлғааралық қарым-қатынастарды психодиагностикалау мәселелері.
 87. Ғылыми зерттеу принциптері.
 88. Жоғары оқу орындарындағы кураторлар тәрбие жұмыстарының мәні және негізгі бағыттары.
 89. Конфликт жағдайларында оқыту үрдісін басқару.

Педагогикалық зерттеулер жетістіктерін білім беру мекемелері тәжірибесіне енгізу мәселесі.