D073-Аудит и налогообложение

 «Қаржылық есеп (ілгерілемелі)»  пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. 8 «Операциялық сегмент» ХҚЕС (IFRS) сәйкес операциялық сегмент түсінігі. Есептік сегменттер.
 2. Операциялық сегментті біріктіру критерийлері.
 3. Инвестициялық жылжымайтын мүлікті тану.
 4. Инвестициялық жылжымайтын мүлікті кейінгі бағалау. Кейінгі шығындар.
 5. 17 «Жалдау» ХҚЕС (IAS) сәйкес жал түсінігі. Жалды жіктеу.
 6. Жалға алушы мен жалға берушінің қаржылық есептілігіндегі қаржылық жалдау: бастапқы тану және бағалау, кейінгі бағалау.
 7. Жалға беруші мен жалға алушының қаржылық есептілігіндегі операциялық жалдау.
 8. Жалға алушыда қаржылық жалды тану және бағалау.
 9. Қаржы құралдары, олардың мәні және жіктелуі.
 10. Қаржы құралдарын тану және бағалау.
 11. 19 «Қызметкерлерге берілетін сыйақылар» ХҚЕС қолдану аясы. Қысқа мерзімді қызметкерлерге төленетін сыйақылар.
 12. Қызметкерлерге берілетін сыйақыларды тану және бағалау.
 13. Мемлекеттік субсидиялар түсінігі және оны есепке алудың тәсілдері
 14. Мемлекеттік субсидиялар есебі және ақпаратты ұсыну әдістері
 15. Кәсіпорындарды біріктіруді бірегейлендіру. Сатып алу әдісін қолдану (3 ХҚЕС(IFRS)).
 16. Кәсіпорындарды біріктіру құны. Сатып алынатын ұйымның бірегейлендіруге болатын активтері және міндеттемелері.
 17. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қолдану аясы(10 ХҚЕС(IFRS)).
 18. Шоғырландырылған қаржылық есептілік, соның ішінде қаржылық жағдай туралы есепті шоғырландыру процедурасы.
 19. 34 «Аралық қаржылық есептілігі» ХҚЕС мақсаты және қолдану аясы.
 20. Аралық қаржылық есептілігінің құрамдас бөліктері.
 21. 2 (ХҚЕС (IFRS)) «Үлестік құралдар негізіндегі төлемдер» қолдану аясы. Акцияларға негізделген, төлемдерді болжайтын операциялар.
 22. Акцияларға негізделген, үлестік құралдармен төленетін операциялар.
 23. Ұсынылған үлестік құралдардың әділ құны негізінде өлшенетін операциялар
 24. Ақша қаражаттары арқылы үйлестірілген акциялар негізіндегі төлем операциялары
 25. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді жіктеу, тану және оларды бағалау(5 ХҚЕС(IFRS)).
 26. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды тану
 27. 4 (IFRS)  «Сақтандыру Келісімшарттары» ХҚЕС  сәйкес қолданылу аясы. Сақтандыру келісім-шарттарын анықтау.
 28. Анықталмаған болашақ оқиғалар. Ақшалай емес нысандағы төлемдер.
 29. 41 «Ауылшаруашылық» ХҚЕС сәйкес тану және бағалау. Пайдалар мен залалдар.
 30. 41 «Ауылшаруашылық» ХҚЕС сәйкес ақпаратты ашып көрсету. 

 «Ілгерінді басқару есебі» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ұйымның ақпараттық жүйесіндегі басқару есебі.
 2. Кәсіпкерлік қызмет басқару есебінің объектісі ретінде.
 3. Өндірістік үрдістегі көмекші (қызмет көрсетуші) бөлімнің орны.
 4. Көмекші өндіріс шығындарын тікелей және қайталау әдістерімен бөлудің сипаттамасы.
 5. Көмекші өндіріс шығындарын қадамдық және теңдеулер жүйесі әдістерімен бөлудің сипаттамасы.
 6. Функционалдық калькуляциялаудың мәні мен мақсаты (АВС-әдіс).
 7. Өзіндік құнды әдеттегі және функционалдық калькуляциялаудағы үстеме шығындарды тарату ставкасын анықтау.
 8. Функционалдық жүйені дайындау кезеңдері.
 9. Мақсатты шығындар әдісі түсінігі (таргет-костинг, кайзен-костинг) және олардың қолданылуы.
 10. Калькуляциялаудың заманауи әдістері –SCA, LCC, ФСА және басқалар
 11. Балансталған көрсеткіштер жүйесі түсінігі, қолданылауы.
 12. Балансталған көрсеткіштер жүйесінің негізгі құрамдас бөліктері.
 13. Баласталған көрсеткіштер жүйесінің негізгі көрсеткіштері, олардың сипаттамасы.
 14. Қазақстанда балансталған көрсеткіштерді пайдалану тәжірибесі.
 15. Жүйенің шектеулілігі теориясының негізгі ережелері.
 16. Басқару есебі және Жүйенің шектеулілігі теориясы.
 17. Басқару есебіндегі Жүйенің шектеулілігі теориясының негізгі көрсеткіштері.
 18. Басқару есебіндегі Жүйенің шектеулілігі теориясының негізгі қадамдары
 19. Жүйенің шектеулілігі теориясы бойынша басқарушылық және шығындар есебі.
 20. Жүйенің шектеулілігін бақылау шығындарды бақылаудың негізі ретінде.
 21. Кәсіпорында балансталған көрсеткіштер жүйесін дайындау және ендіру.
 22. Басқару есебін ұйымдастыру және жүзеге асыру сызбасы.
 23. Кәсіпкерлік қызметтегі басқару есебі және шешімдер қабылдау.
 24. Басқару есебі элементтерінің көмегімен баға қалыптастыру туралы шешім қабылдау.
 25. Басқару есебі элементтерінің көмегімен өнім ассортиментін жоспарлау бойынша шешім қабылдау.
 26. Компания өнімдерінің құндылығы туралы түсінік және оның жүйенің шектеулілігі теориясына әсері.
 27. CVP – талдаудың мазмұны мен мақсаты.
 28. Өзіндік құнды функционалдық калькуляциялаудағы қызмет түрлерінің сатысы (иерархия).
 29. Бюджеттеу жоспарлаудың құралы ретінде.
 30. Функционалдық бюджеттерді дайындау.