D074-Финансы. банковское и страховое дело

«Қаржы теориясы» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Қаржылық қатынастардың теориялық негіздері
 2. Қаржылық қатынастарды ұйымдастыру нысандары
 3. Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржының рөлі мен орны
 4. Экономикалық мәні және қаржы қажеттілігі
 5. Қаржы функциялары
 6. Қаржының басқа экономикалық санаттармен өзара байланысы
 7. Қаржылық қатынастардың концепциялық негіздері
 8. Мемлекеттің фискалдық және монетарлық саясаты
 9. Қаржы жүйесінің түсінігі және жіктемесі
 10. Қаржы жүйесінің принциптері(қағидаттары)
 11. Қаржылық жоспарлаудың мазмұны: мақсаттары, принциптері, əдістері
 12. Қаржылық қатынастарды құқұқтық қамтамасыз ету
 13. Қаржылық бақылау түсінігі жəне принциптері
 14. Шаруашылық етуші субъектілердің қаржыларының қызмет етуінің негіздері
 15. Коммерциялық негіздегі шаруашылық етуші субъектілердің қаржылары
 16. Коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелердің қаржылары
 17. Мемлекеттік қаржылар түсінігі жəне құрамы
 18. Мемлекеттік кірістер жəне шығыстар жүйесі, олардың жіктемесі. Салықтар жəне салық жүйесін ұйымдастыру
 19. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы
 20. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу
 21. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мəні жəне ролі
 22. Бюджеттен тыс қорлардың мəні жəне қажеттілігі
 23. Мемлекеттік несие жəне мемлекеттік қарыз
 24. Төлем балансы
 25. Үй шаруашылығы қаржыларының мəні жəне ерекшеліктері
 26. Үй шаруашылығының қаржылық ресурстары
 27. Əлеуметтік-экономикалық үрдістердегі қаржы саясатының мəні мен маңыздылығы
 28. Қаржылық стратегия жəне қаржылық тактика
 29. Экономиканы тұрақтандыруда Ұлттық қордың ролі
 30. Қаржылық болжау жəне жоспарлау 

  «Қаржылық менеджмент» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Меншікті капиталды бағалау
 2. Операциондық (өндірістік) рычаг түсінігі. Операциялық рычагтың əсер ету күші. Қаржылық тұрақтылық запасы
 3. Дивидендтік саясат және оның кәсіпорынның нарықтық құнына әсері
 4. Тәуекелдер түсінігі және түрлері. Тәуекелдерді бағалау әдістері
 5. Инвестициялық портфельдің тәуекелі мен кірістілігі
 6. Портфель теориясы. Қабылданған жəне тиімді портфельдер. Оптималды портфельді таңдау.
 7. Инвестициялық активтер табыстылығын бағалау моделі
 8. Қарыз капиталын бағалау
 9. Бета- коэффициенті – жүйелі тəуекелді бағалау өлшемі
 10. Капитал теориясы жəне құрылымы. Модельянни- Миллер теориясы
 11. Қаржылық рычаг тиімділігі түсінігі
 12. Миллер моделі
 13. САРМ баламалы теориялар: белгісіздік жағдайында преференция теориясы, опциондар құру теориясы, арбитражды баға құру теориясы
 14. Дивидендтерді төлеу үшін қайнар көздері, шектеу формалары
 15. Капитал құны түсінігі. Капиталдың ортаөлшенген құны
 16. Дивидендтік төлеудің негізгі əдістерінің сипаттамасы
 17. Баумоль моделі
 18. Кəсіпорынның запастарымен басқару. Тапсырыстың оптималды партия моделі. (Уилсон моделі)
 19. Миллер-Орр моделі
 20. Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері
 21. Дивидендтік саясат жəне оның кəсіпорынның нарықтық құнына əсері
 22. Инвестиция түсінігі жəне түрлері. Капиталды салуда таңдау критериилері
 23. Қаржылық менеджменттің мəні, пинциптері жəне функциялары
 24. Қаржылық менеджмент концепциялары
 25. Дивидендтік саясат түсінігі, дивидендтік саясаттың негізгі көрсеткіштері
 26. Айналым капиталының түсінігі жəне құрылымы. Айналым капиталымен басқару облысындағы саясат
 27. Дебиторлық берешекті басқару
 28. Ақша құралдарымен басқару
 29. Бюджеттеу: мəні жəне тəсілдері
 30. Фирманың банкрот болу мүмкіндігін болжау. Алтьман Моделі 

«Қаржы нарығы мен делдалдар» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Қаржы нарығын реттеу және оның түрлері. ҚР Ұлттық Банкі қаржы нарығының негізгі реттеушісі ретінде
 2. Несие нарығы: мәні, сипаттамасы, функциялары және негізгі операциялар
 3. 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы қаржы секторының даму Концепциясына сəйкес бағалы қағаздар нарығының тұрақтылығын жоғарылату бойынша шаралар
 4. Қор биржасы: түсінігі, функциялары және қызметін ұйымдастыру. Қазақстан қор биржасын қалыптастыру және дамыту
 5. 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы қаржы секторының даму Концепциясына сəйкес сақтандыру нарығының тұрақтылығын жоғарылату бойынша шаралар
 6. Сақтандыру компаниялары қаржы нарығындағы делдал ретінде
 7. Сақтандыру нарығы: мəні, сипаттамасы, қызметі жəне негізгі операциялары
 8. 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы қаржы секторының даму Концепциясына сəйкес валюта нарығының тұрақтылығын жоғарылату бойынша шаралар
 9. Туынды бағалы қағаздар жəне түрлері: фьючерс, форвард, опциондар жəне своптар
 10. Валюта жəне валюталық операциялар түрлері: кросс-курс, валюталық форвардтар, валюталық своптар
 11. 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы қаржы секторының даму Концепциясына сəйкес несие нарығының тұрақтылығын жоғарылату бойынша шаралар
 12. Бағалы қағаз қаржылық нарықтың құралы ретінде: мəні жəне түрлері
 13. Инвестициялық қорлар қаржылық нарықта делдал ретінде
 14. Валюталық нарық: мəні, сипаттамасы, қызметі жəне негізгі операциялары
 15. Бағалы қағаздар нарығы: мəні, сипаттамасы, қызметі жəне негізгі операциялары
 16. Ел экономикасының дамуындағы қаржы нарығының рөлі Қазақстан Республикасыныда қаржылық нарықтың дамуының негізгі этаптары
 17. Депозит нарығы: мəні, сипаттамасы, қызметі жəне негізгі операциялары
 18. Əлемдік қаржылық нарық: түсінігі, түрлері жəне негізгі қатысушылары
 19. Қазақстандық қор биржасының инфрақұрылымы
 20. Қаржылық делдалдар: мəні, сипаттамасы, қызметі жəне қаржылық нарықтың дамуында рөлі
 21. Зейнетақы қорлары қаржылық нарықта делдал ретінде
 22. Жаһандану жағдайындағы қаржы нарығының қазіргі даму тенденциялары
 23. Əлемдік банк тобы: түсінігі, құрылымы жəне қаржыландыру қайнар көздер
 24. Қаржылық нарық: түмінігі, құрылымы, қызметі жəне қатысушылары
 25. Қазақстанның қор нарығының институционалдық құрылымы
 26. Европалық даму жəне қайта құру банкі (ЕБРР): түсінігі, құрылымы жəне қаржыландыру қайнар көздері
 27. Коммерциялық банктер қаржылық нарықта делдал ретінде
 28. Əлемдік валюталық қор: түсінігі, құрылымы жəне қаржыландыру қайнар көздері
 29. МФЦА қалыптастыру: мақсаты, міндеттері жəне қызметтің негізгі бағыттары
 30. 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы қаржы секторының даму Концепциясына сəйкес қаржылық нарықтың мақсаты, міндеттері жəне негізгі бағыттары.