D075-Маркетинг и реклама

«Экономикалық зерттеулер əдістері» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ғылыми зерттеулер, ғылыми жұмыстардың негізі формасы ретінде
 2. Ғылыми танымдылық əдістерін қолдану
 3. Логикалық заңдар мен ережелерді қолдану
 4. Ойлау туралы ғылым жүйесіндегі логика
 5. Дəлелдемелер жəне теріске шығару. Логикалық қателікер
 6. Методология. Методологияның негізгі принциптері
 7. Зерттеулер қабілеттілігінің жəне дағдыларының даму бағыттары
 8. Ғылыми білім жүйесіндегі диссертация
 9. Ғылыми зерттеулерде математикалық əдістерді қолданудың жалпы əдіснамалық мəселелері
 10. Зерттеулерде сапалық жəне сандық талдаудың қатынасы
 11. Болжамдық əдістер мен тəсілдерді қолдану кезінде жүйелік көзқарастың ролі
 12. Білім беру мекемесінің зерттеулік функциясы
 13. Зерттеулерді жобалау
 14. Білім беру мекемесінде ғылыми-эксперименталді жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру
 15. Жеке зерттеулерді жүргізу технологиясы
 16. Зерттеу қызметінің нəтижелерін сипаттау формасы
 17. Зерттеу еңбегінің ғылыми ұйымдастырылуы
 18. Зерттеулер қызметін басқару
 19. Ғылыми-зерттеу жұмыстары
 20. Ақпараттарды жинау жəне қорыту технологиясы
 21. Басылым шығармашылығының библиографиялық сипаттамасы
 22. Қоданылған əдебиеттер тəзəмəн құру жəне рəсімдеу
 23. Үдерістерді зерттеуде жүйелік талдауды қолдану
 24. Нақты құбылыстарды зерттеуге кешендік тəсілдер
 25. Ғылыми зерттеу сызбасы
 26. Эмпирикалық зерттеулер əдісі
 27. Теориялық зерттеулер əдісі
 28. Ғылыми ізденістер логикасы
 29. Зерттеулер жəне оның кезеңдері
 30. Ізденістер кезеңдерінің мазмұны мен құрылымы 

«Стратегиялық маркетинг» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері жəне мазмұны.
 2. Корпоративтік миссияны құру.
 3. Компанияның мақсаты мен міндеттері.
 4. Компаниияның даму стртагеиясын таңдау.
 5. Шаруашылық портфелінің дамуын жоспарлау.
 6. Маркетингтік зерттеулерді стратегиялық басқару.
 7. Кəсіпоріннің стратегиялық инновациялық қызметін басқару.
 8. Бағақалыптастыру жəне шығындарды басқару.
 9. Қызмет бағыты портфелін талдау.
 10. Тəуекелді талдау жəне айқындалмаған жайларды жоспарлау
 11. Жаңалықты енгізудің оң факторларын талдау
 12. Дамудың базалық стратегиялары
 13. 13.Сату арансының тігінен құрылымы
 14. 14.Стратегиялардың түрлері мен типтері.
 15. 15.Фирма маркетингі стратегиясын таңдау
 16. Компанияның даму стратегиясын таңдау.
 17. Тауарлар таралымының стратегиялық тəсілдерін таңдау
 18. Мақсаттар мен стратегиялық бағытты таңдау
 19. Маркетинг аясындағы қызметті     реттеуші     заңнамалар     мен нормативтік актілер.
 20. Интерактивті, немесе тікелей маркетинг
 21. Өсу стратегиясының жіктемесі.
 22. Сату арнасындағы коммуникациялық стратегиялар
 23. Бəсекелік стратегиялар
 24. Маркетингті басқару тұжырымдамасы.
 25. 25.Компанияның стратегиясын таңдау критерилері.
 26. 26.«Тікұшақтан көрініс» стратегиялық талдау тəсілі
 27. Маркетингтің микроортасы.
 28. Стратегиялық жоспар ролін негіздеу
 29. Мақсатты нарықты іріктеу.
 30. Стратегиялық маркетинг жоспары 

«Маркетингтік зерттеулер методологиясы» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Маркетингтік зерттеулердің мəні мен мазмұны
 2. Жаңаша ойлау келбетін құрудағы маркетингтік ролі
 3. Маркетингтік зерттеулердің кезеңдері
 4. Жиналған ақпараттарды талдау
 5. Нақты нарықты зерттеу
 6. Нарыққа ену үшін фирманың өзіндік мүмкіндіктерін зерттеу
 7. Зерттеу əдісін таңдау
 8. Ақпараттарды таңдау əдістері
 9. Зерттеу бағдарламасын жоспарлау
 10. Маркетингтік зерттеулерді жүргізу формалары
 11. Маркетингтік зерттеулер қызметін құру
 12. Маркетингтік ақпараттар
 13. Маркетингтік ақпараттық жүйе
 14. Маркетинг ревизиясының мақсаты
 15. Сұраным мен ұсыныс деңгейін талдау
 16. Халықаралық маркетингтік зерттеулер
 17. Өзіндік зерттеу бөлімінің көмегімен зерттеулер ұйымдастыру
 18. Мамандандырылған зерттеу          агенттігі көмегімен                                     зерттеулер ұйымдастыру
 19. Маркетингтік зерттеулердің міндетін анықтау
 20. Іріктеуді құру процедурасы
 21. Бақылау маркетингтік ақпараттарды жинау тəсілі ретінде
 22. Тəжірибе (эксперимент)       маркетингтік ақпараттарды жинау тəсілі ретінде
 23. Сауалнама ақпараттарды жинау тəсілі ретінде
 24. Сауалнама жүргізу формасы
 25. Ақпараттарды жинаудың топтық тəсілдері
 26. Зерттеулер мəселесінің жіктемесі
 27. Зерттеулердің ұжымдық эксперттік тəсілі
 28. Дельфи тəсілі
 29. «Ми шабуылы» тəсілі
 30. Талқылаудың ашық формасы