D094-Информационные технологии

«Ақпараттық жүйелер сәулеті» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ақпаратты және ақпараттық технологияларды басқарудағы жүйелік тәсілдерді қолдану
 2. Ақпараттық жүйелердің ресурстарын басқару. Жоспарлау және ұйымдастыру
 3. Ақпараттық жүйелердің ресурстарын басқару. Жобалау және енгізу
 4. Ақпараттық жүйелердің ресурстарын басқару. Пайдалану (эксплуа-тация) және техникалық қызмет көрсету.
 5. Ақпараттық жүйелердің ресурстарын басқару. Мониторинг және бағалау
 6. Ақпараттық жүйелерді енгізудегі сәулеттік көзқарас (подход): ұғымдар мен анықтамалар
 7. Ақпараттық жүйелердің сәулеті мен ұйымның АТ-стратегиясымен байланысы
 8. АТ-стратегиясын әзірлеу. Кезеңдер. Мысалдар.
 9. Ақпараттық жүйелер қосымшаларының сәулетін әзірлеу. Кезеңдер. Мысалдар.
 10. EAI тұжырымдамасы негізінде ақпараттық жүйелер қосым-шаларының сәулетін әзірлеу. Кезеңдер. Мысалдар.
 11. Ақпараттық жүйелер қосымшаларының сервистік-бағдарлы сәулетін (SOA) әзірлеу. Кезеңдер. Мысалдар.
 12. Ақпараттық жүйелер қосымшаларын сервистік-бағдарлы сәулетке (SOA) түрлендіру. Технологиялық сәулетті әзірлеу.
 13. Ақпараттық жүйелердің сәулеті. Ақпараттық жүйелердің негізгі функциялары.
 14. Ақпараттық жүйелердің дәстүрлі сәулеті. Файл-серверлік сәулет. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 15. Ақпараттық жүйелердің дәстүрлі сәулеті. Клиент-серверлік сәулет. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 16. Үш деңгейлі сәулетке көшу (2,5 қабат). Артықшылықтары мен кем-шіліктері.
 17. Үш деңгейлі клиент-серверлік сәулет. Артықшылықтары мен кем-шіліктері.
 18. Көшу бағдарламалары бар Internet/Intranet негізделген сәулет. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 19. Үлестірілген ақпараттық жүйелер сәулеті. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 20. Үлестірілген ақпараттық жүйелер сәулеті ерекшелігі: сілтемелер; сұранысты орындаудағы кідірістер; Активация/Деактивация.
 21. Үлестірілген ақпараттық жүйелер сәулеті ерекшелігі: Тұрақты сақтау; Параллель орындау; Ақаулар; Қауіпсіздік.
 22. Ақпараттық жүйелердің ашық сәулеті. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 23. Ақпараттық жүйелер сәулетінің интеграциялық мүмкіндіктері. Қауіпсіздік және деректерді қорғау.
 24. Ақпараттық жүйелердің микроархитектурасы/макроархитектурасы. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 25. Ақпараттық жүйелер сәулетінің даму тарихы. Заманауи жағдайы.
 26. Ақпараттық жүйелердің қосымшалары сәулеті. Ақпараттық жүйе-лердің типтік компоненттері.
 27. Ақпараттық жүйедегі функцияларды бөлу принципі. Файл-сервер, клиент-сервер.
 28. Ақпараттық жүйедегі функцияларды бөлу принципі. Ақпараттық жүйелердің көп деңгейлі архитектурасы. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 29. Ақпараттық жүйелердің сервистік-бағдарлы сәулеті. Әртүрлі сәу-леттегі стандарттар мен хаттамалар. Артықшылықтары мен кемшіліктері.
 30. Ақпараттық жүйелердің компоненттері арасындағы қарым-қатынасты ұйымдастыру. Web-негізіндегі ақпараттық жүйелердің қосымшалары сәулеті.

«Ақпараттық жүйелер қосымшаларын жобалау» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың проблемалары мен мифтері
 2. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Шолу.
 3. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Мәселені және міндеттерді анықтау
 4. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Талаптар мен специ-фикацияларды талдау
 5. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Жүйелік дизайн.
 6. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Іске асыру.
 7. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Тестілеу және енгізу.
 8. Бағдарламалық қамтама жасау процесі. Үйлесімділік
 9. Бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклі. Сарқынды (каскадтық) модель.
 10. Бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклінің үлгілері: жылдам про-тотипті жасау. Инкременттік.
 11. Бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклінің спиралды моделі. Талдау және сипаттамалары.
 12. Жүйенің құрылымдық анализі. Талдау және сипаттамалары.
 13. Объектілі-бағытталған талдау. Прецеденттерді модельдеу. Класстар және динамикалық модельдеу.
 14. Объектілі-бағытталған жобалау. Талдау және сипаттамалары
 15. Шешімді құрастыру, сынау. Талдау және сипаттамалары
 16. Шешімді құжаттау. Құжаттаманың өмірлік циклі. Іске асыру бары-сында құжаттама.
 17. Іске асыру (развертывание) және пайдалану. Қолдау (сопровождение).
 18. CASE құралдар. Талдау және сипаттамалары. Мысал.
 19. Ақпараттық жүйелердің негізгі модульдері. Бағдарламалы-аппаратты және пайдаланушы интерфейстері.
 20. Ақпараттық жүйе - көпкомпонентті құрылым. Ақпараттық жүйелер қосымшаларын әзірлеу кезеңдері.
 21. Ақпараттық жүйелер қосымшаларын әзірлеудің ұйымдасты-рушылық және технологиялық мәселелері. Бизнес-процестерді формализациялау.
 22. Әзірлеушілер командасы. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын әзірлеудің реті.
 23. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын әзірлеудің модульдік принципі. Жалпы қабылданған жобалау принциптері. Ақпараттық жүйелер қосымшаларының міндеттері.
 24. Ақпараттық жүйелерді қолданудың технологиялық шешімдері, тәсілдерді таңдау және негіздеу.
 25. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жасау кезінде ұйымдас-тыру процестері. Ақпараттық жүйелер қосымшаларын әзірлеу стандарттары мен әдіснамалары
 26. Бағдарламаны әзірлеу ортасын таңдау. Ақпараттық жүйенің профи-лі ұғымы.
 27. «Тонкий», «толстый» клиент негізінде ақпараттық жүйелер қосым-шаларын әзірлеу. Ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі мәселелерін есепке алу.
 28. Ақпараттық жүйелер қосымшалары құрылымы мен аппараттық-бағдарламалық платформасын таңдау. Ақпарат алмасу технологиялары мен тілдерін таңдау.
 29. Ақпараттық жүйенің компоненттері арасындағы өзара әрекеттесу әдістерін таңдау. Деректерді ұсыну компонентін, бағдарлама компонентін, ресурстарды басқару компонентін әзірлеу.
 30. Ақпараттық жүйелер қосымшаларының ақпараттық сенімділігін, жылдамдығын, жаңаруын және қорғау мәселелерін бағалау. 

«Жоғары өнімді есептеу жүйелері» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ассоциативтік, конфейерлік және матрицалық процессорлар.
 2. Көппроцессорлы есептеу желілерінің жіктелуі. Мультипроцессорлар-жалпы жүйелер. Мультикомпьютерлер –үлестірілген жадылы жүйелер.
 3. Желілер құрылысы және олардың сипаттамасы. Ethernet желілерінің тарихы және дамуы. Аса жоғары жылдамдықты желілер.
 4. Маркерді жіберу желілері. WLAN сымсыз желілері. WiFi желілері.
 5. Есептеу кешендері және олардың жіктелуі. Көп процессорлы есептеу кешендері және жүйелері. Жіктелуі. Көп машиналық есептеу кешендері. Мультипроцессорлық компьютерлік жүйелер (МКЖ)
 6. Шектеулі таралу өткізгіштік қабілетіне ие дискретті және үзіліссіз хабар-ламалар үшін Шеннон кодтау Формуласы.
 7. Көп процессорлы есептеу жүйелерінің жіктелуі. Таратылған жалпы жадыға ие мультипроцессорлық жүйелер.
 8. Матрицалық және конвейерлік есептеу желілерін құрудың негізгі принцип-тері.
 9. IEEE 802.X стандартының құрылымы. TCP/IP хаттамалар стегі. TCP/IP желілеріндегі адрестеу. TCP/IP диагностикасы. әдісі.
 10. PVP (Parallel Vector Process) – векторлық процессорлы пapaллeль сәулет.
 11. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу әдістерін жіктеу. Композиция әдісі.
 12. Клacтepлеу. Кластер түрлері. Кластерлік жүйелер сәулеті.
 13. Дербес және ғаламдық желілер. Дербес есептеу желісі. Анықтамасы және жалпы ұғымдар. Заманауи есептеу желілеріне қойылатын талаптар.
 14. Модем қолданылатын мәліметтерді жіберу жолының түрлері («соңғы миль» мәселесін шешу жолдары).
 15. E1 сандық ағындарының плезиохронды иерархиясы. SDH синхронды сандық иерархиясы.
 16. Желілік құрылғылар және коммуникация құралдары. Есептеу желілерінің топологиясы. X.25, Frame Relay, ATM, TCP/IP желілері.
 17. Векторлық үдерістердің параллель сәулеті. Клacтepлеу.
 18. Сандық абоненттік каналдар. Кабельді  қолжетімді  каналы.  Оптикалық желілер технологиясы. Бейнеконференцияларды ұйымдастыру стандарттары мен технологиялары.
 19. Векторлық үдерістердің параллель сәулеті. Кластерлеу.
 20. Үлестірілген жүйелер және қосымшалар. Енгізу-шығару жүйелері.