D122-Архитектура

 «Педагогика» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Жоғарғы мектептің әдістері, мәселелері, жоғарғы мектеп педагогикасының заманауи проблемалары.
 2. Қазақстан Республикасында жоғарғы кәсіби білім алу жүйесі. Университеттерде заманауи көпсатылы білім алу. Альтернативті жоғарғы оқу орындары.
 3. Педагогикалық ғылымның функциялары сипаттамалық, түсіндірмелік, болжамдық түрлендіргіштік. Педагогикалық ғылымның дамуың заманауи тенденциясы. Негізгі гуманистикалық теориялар (Дж.Дьюи, А.Маслоу, К. Роджерс)
 4. Жоғарғы оқу орындарында педагогикалық қызмет көрсету және педагогикалык жүйе. Жоғарғы мектепте білім беру үрдісінің спецификасы, оның заңдылық негіздері мен қозғалыс кұштері. Білім беру үрдісінің негізгі компоненттерінің мінездемесі.
 5. Педагогикалық ғылымның методологиясы. Педагогикалық зерттеулерде методологиялық жолдары мен принциптері. Зерттелердің теоретикалық және эмпирикалық әдістері. Педагогикалық эксперимент.
 6. «Педагогикалық қызмет» туралы түсінік, оның мазмұны компоненттері. Педагогикалық қызмет әдістерінің жіктеуі. Диагностиканың түрлері, әдістері, функциялары.
 7. Оқытушының кәсіби – маңызды сапасы (кәсәби, жеке, моралды) жаңа педагогикалық ойлау.
 8. Жоғарғы мектеплың оқытушының коммуникативтік құзыреттілігі. Педагогикалар коммуникативтік әсер етудің негізгі түрлері. Студенттердің ойлау қызметін ұйымдастырудың педагогикалық қарым -қаттынас ролі. Студентпен оқытушының қарым-қатынасында этикалық потенциалы.
 9. «Мен - концепция» оқытушының дамуы. Өз - өзімен даму әдістері. «Самоактуализация личности» теориясы кәсіби өз - өзімен даму және шығармашылық сөйлесу әдістерін іздестіру.
 10. Дидактика түралы тусінік. Оның негізгі функциялары, категориялары және дидактикалық принциптері жоғарғы оқу мектептерінде оқыту процестерінің негізгі компоненттері және құрылымы. Оқыту түрлері және жүйесімен оның мінездемесі. Оқытудың репродуктивті және продуктивті түррлері.
 11. Оқытудың дидактикалық теориясы бихевористикалық теория. Прагматикалық теория (А. Маслоу, К. Роджерс). Оқыту процесі және танудың материалистикалық теориясы. Ф. Бэконның сенсуалистік теориясы және Я.А. Коменкийдің оқыту теориясы.
 12. Оқытудың заманауи дидактикалық концепциясы. Ойлау –ми іс – қимылын қалыптастырудың концепциясы (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).Проблемалы оқытудың концепциясы (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов).
 13. Білім алудың мазмұны. Білім мазмұнына әсер ететін заманауи жолдары, талабы, факторлары, негізгі құрамдас компоненттері. Жоғарғы кәсіби білім алудың мемлекеттік білім алу стандартының функциялары нормативтік – құқықтық құжаттар: оқу жоспары, оқу бағдарламалары.
 14. Оқытуды ұйымдастырудың дәстұрлі және белсенді түрлері және әдістері «Оқу әдісі» деген не? Оның жіктеуі. Оқытудың инновациялық әдістері және тұрлері: ми штурмы, кейс-тұрлері, жобалау әдістері, « swot-талдау» матрица-идей т.б.
 15. Жоғарғы мектепте тәрбие жұмысы. Мамандарды тәрбиелеу және қалыптастыру. Толеранттық, зиялылық, ағарту - жоғарғы білімді маманнның құрылымдық мінездемесі. Студенттің азаматтық айқындамасын және жауапкершілігін белсендіру. 

«Сәулет және қала құрылысының экологиялық мәселелері» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Қазақстан Республикасының аймақтарды дамыту Стратегиясын іске асыру негізгі бағыттары.
 2. Ірі, орташа, кішігірім қалалар. Экологиялық проблемалардың ерекшеліктері және құрылыс базалардың ерекшелектері.
 3. Сәулет және қала құрылыста әлеуметтік экология және оның ролі.
 4. Қоныстану жердің қалыптасуына әсер ететін табигат – ауарай факторлары жасанды және табиғи жоспарлы шектеулер.
 5. Қазақстан Республикасының элеуметтік географиялық инфрақурылымы. Қоршаған ортаның бөлек компоненттерінің сапасы және гигиеналық нормативтері.
 1. Жераймақтарды экологиялық аймақтарға бөлу және қаланың функционалады элементтері. Қаланың қоғамдық орталықтары, кәсіптік аймақтар, селітебті аймақтар.
 2. Ауа ортасының ластануы және «таза ауа» теориясының гигиеналық нормативтері.
 3. Қаланың композициялық даму және жоспарлы структурасы.(Реттеуіш, радиалды – сақиналы, кескендемелі, аралас, сызбалы, желілі тәрізді)
 4. Қаланың селитебті аймақтары (тұрғын бірлік, тұрғын топ, микрорайон, тұрғын аудан, тұрғын кешен). Тұрғын ұй құрастыру экологиясы.
 5. Қаланың көліктік қанқасы. Қаланың жолдары мен көшелерінің жіктеуі. Көліктік тығындылар мен көліктерді қою орындары проблемалары.
 6. Адам экологиясы. Халыққа әлеуметтік және мәдени – тұрмыстық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
 7. Қала аймақтарың көғаландыру жүйесі. Қөғаландыру элементтерінің жіктеуі және эстетикасы: парк, сквер, аллея, набережная.
 8. Ландшафты сәулеті және жасанды ортамен симбиозы.
 9. Экологиялық бұзулықтардың (кемшіліктердің) типологиясы. Көғаландырудың экологиялық және микроклиматтық мағынасы.
 10. Күн және желі энергиясын қолдану, әсіресе алыс ауыл аймақтарда.

«Сәулет теориясы» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Сәулеттің кеңістік, бейнелеу, таңбалы мазмұны.
 2. Сәулетке табиғат және мәдениет факторларының әсері.
 3. Кеңістік – ол сәулет шығармашылығының нысаны және сәулеттің мазмұнының тасымалдаушысы.
 4. Заманауи сәулетте сәулет дәстүрлері мен мектептердің мағынасы.
 5. Сәулет кеңістігі және функциясы.
 6. Қоғамның дамуына сәулетшінің рөлі.
 7. Қала даму теориясы мен заманауи ғылыми жолдары.
 8. Сәулетті қуыстықта коммуникативті функциялары.
 9. Сәулет түсінігінің ғылыми, әлем көзғарасы.
 10. Тұрғындарды орналастырудың әлеуметтік- экономикалық, тарихи ұлттық қасиеттері.
 11. Сәулетті кеңістікте сапалы айырмашылық және мазмұны.
 12. Орта Азия және Қазақстан территорияларысында сәулетті ескерткіштердің құрастыруына дінтанудың әсері.
 13. Қазақстаның сәулеттің дамуына әсер ететін европалық сәулет-құрылыс дәстүрлері.
 14. Сәулетші мен қоғамның тарих дәстүрлері және қарым-қатынастары.
 15. XIX ғ.– XX ғ. Қазақстан қалаларының әсемділігіне қатысты әр түрлі стильдердің пайда болуы.

Докторантураға түсу емтиханына арналған ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

 1. Астана қаласындағы оқу-тәрбие кешенінің көлемдік-жоспарлық шешімінің ғылыми негіздемесі. (Жобаланатын қалалық учаскені докторант өзі таңдайды)
 2.  Астана қаласындағы әкімшілік ғимараттың көлемдік-жоспарлау шешімінің ғылыми негіздемесі. (Жобаланатын қалалық учаскені докторант өзі таңдайды)
 3.  Астана қаласындағы тұрғын үй кешенінің көлемдік-жоспарлық шешімінің ғылыми негіздемесі. (Жобаланатын қалалық учаскені докторант өзі таңдайды)
 4.  Астана қаласындағы сауда-ойын-сауық орталығының көлемдік-жоспарлау шешімінің ғылыми негіздемесі. (Жобаланатын қалалық учаскені докторант өзі таңдайды)
 5.  3000 тұрғынға арналған Елді мекеннің бас жоспарының ғылыми негіздемесі. (Жобаланатын қалалық учаскені докторант өзі таңдайды)