D130-Стандартизация, сертификация и метрология

«Ғылыми зерттеудің әдістемесі» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ғылыми танымның әдістемелік негіздері.
  2. Методология, оның жалпы және жеке функциялары.
  3. Теориялық зерттеу әдістері.
  4. Эмпирикалық зерттеу әдістері.
  5. Ғылыми таным әдістері ретінде - талдау және синтез, индукция және дедукция.
  6. Шығармашылықтағы мотивацияның рөлі.
  7. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау және оның кезеңдері.
  8. Ғылыми зерттеудің экономикалық тиімділігін бағалау.
  9. Іргелі және қолданбалы зерттеулердің сипаттамасы.
  10.Эксперименттің жіктелуі, типтері мен міндеттері.
  11. Зертханалық және заттай эксперименттің сипаттамасы, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.
  12. Ғылыми және техникалық шығармашылықтағы моделдеу.
  13. Ғылыми зерттеудің ғылыми-техникалық негіздемесін әзірлеу.
  14. Ғылыми зерттеулердегі математикалық модельдеу.
  15. Екі қатар өлшеу арасындағы корреляциялық тәуелділікті зерттеу.
  16. Ең кіші квадраттар әдісімен өлшеу нәтижелерін өңдеу.
  17. Өлшеу нәтижелерінің сенімді интервалын анықтау.
  18. Өлшеу нәтижелерінде өрескел қателіктерді болдырмау әдістері.
  19. Жүйелі қателіктерді болдырмау әдістері.
  20. Кездейсоқ және жүйелі қателіктерді талдаудың дисперсиялық әдісі.
  21. Гистограммалар және өлшеу нәтижелерін тарату.
  22. Корреляция диаграммалары.
  23. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары.
  24. Өлшеу-есептеу экспериментін жоспарлау жолымен технологиялық процестерді оңтайландыру.
  25. Ғылыми зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету. 

«Коммерциализация инновационных технологий» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Какими факторами определяется стоимость компании
 2. Структура и этапы инновационного цикла
 3. Фундаментальные стратегии извлечения коммерческой выгоды (коммерциализации технологий)
 4. Технологический аудит организаций
 5. Классификация инноваций
 6. Ителлектуальная собственность как основа инноваций
 7. Формирование бизнес-идей
 8. Продуктно-ориентированное сегментирование рынка
 9. Информационные источники для исследования рынка
 10. Коммерциализация результатов исследований и разработок
 11. Типовые модели бизнеса, применяемые в инновационной сфере.
 12. Коммерциализация в НИИ и ВУЗах.
 13. Критерии оценки коммерческого потенциала новых технологий.
 14. Тенденции на высокотехнологичных рынках.
 15. Потребительские преимущества разрабатываемых товаров.
 16. Развитиекоммерциализации технологий
 17. Направления развития науки и технологий
 18. Понятие и формы инновационного предпринимательства.
 19. Организационная стадия создания малого инновационного предприятия.
 20. Особенности управления малыми инновационными предприятиями.
 21. Инновационный бизнес и его результаты. Инновационный продукт.
 22. Инновационный процесс в мире.
 23. Системообразующие процессы в инновационном предпринимательстве.
 24. Субъекты инновационного предпринимательства.
 25. Инфраструктура рынка инноваций
 26. Трансфер технологий в инновационном предпринимательстве.
 27. Интеллектуальная собственность как объект рынка инноваций.
 28. Ключевые факторы успеха инновационного предприятия.
 29. Стратегическое управление инновационным предприятием.
 30. Управление маркетинговой деятельностью инновационных предприятий.
 31. Финансирование инновационной деятельности предприятий и организаций.
 32. Оценка эффективности функционирования инновационных предприятий.
 33. Венчурный бизнес.
 34. Основные итоги прединвестиционного этапа инновационного проекта.
 35. Порядок проведения маркетингового анализа идеи нового продукта. 

«Technical foreign language»  пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. What are standards and standardization?
 2. What’s a certification body? What does certification cover?
 3. What is the difference between certification, standardization and accreditation?
 4. What is ISO? What are the types of ISO? Speak on them.
 5. What is ISO’s principal activity?
 6. What is a measurement standard? What types of measurement standards do you know?
 7. What is the difference between primary and secondary standards?
 8. What is eco-labeling? What is the role of ISO in promoting eco-labeling schemes?
 9. Speak on the main benefits of ISO standards.
 10. Speak on the standards and labels relevant to climate change and trade.
 11. Speak on product certification and its process.
 12. Speak on management system standards.
 13. Speak on the State standards of the Republic of Kazakhstan.
 14. What do know about the Kazakhstan Quality Mark? What conditions must candidates for Kazakhstan Quality Mark fulfill?
 15. What are the advantages and benefits of using the Kazakhstan Quality Mark?
 16. Speak on the State Standards of the Republic of Kazakhstan.
 17. How are standards applicable to our daily lives? How are they used in Kazakhstan? Why are they important?
 18. Many people think standardization means certification to ISO 9000 or ISO 14000 series of standards? Is this true? Give your reasons.
 19. How many national standards are there? Speak on them.
 20. What are the requirements of ISO 9001?
 21. What are the requirements of ISO 14001?
 22. What does it mean to be certified for client protection?
 23. Why is certification necessary?
 24. What are the Certification standards and indicators?
 25. What is the difference between an Assessment and a Certification?