D136-Автотранспортные средства

 «Ғылыми зерттеулер негіздері» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ғылым туралы түсінік.
 2. Фундаменталды ғылыми зерттеулер.
 3. Қолданбалы зерттеулер.
 4. Сынаулар, сынау үрдісінде шешілетін мәселелер.
 5. Ғылыми зерттеудің жалпы сұлбасы.
 6. Теориялық зерттеулер.
 7. Эксперименталдық зерттеулер.
 8. Ғылыми мамандарды дайындау түрлері.
 9. Студенттердің оқу зерттеу жұмыстары.
 10. Рефераттарға қойылатын талаптар.
 11. Жұмысшы ғылыми гипотеза.
 12. Ауылшаруашылығы өндірісін механикаландыру проблемаларын шешу бойынша ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері.
 13. Ақпарат көздері.
 14. Баспалы ақпарат көздерінің классификациясы.
 15. Алғашқы басылатын кезеңсіз құжаттар.
 16. Алғашқы басылатын кезеңді құжаттар.
 17. Ғылыми-техникалық кітапханалық библиографиялық классификациясы.
 18. Теориялық зерттеулердің мәселелері.
 19. Эксперимент мәселелері.
 20. Эксперименттер классификациясы.
 21. Ауылшаруашылығы агрегаттарының жұмысын агротехникалық бағалау әдістемесі.
 22. Топырақтың тығыздығын анықтау әдістемесі.
 23. Топырақ өңдейтін машиналардың жұмыс құралдарының тереңдік жүрі-сінің тұрақтылығын анықтау әдістемесі.
 24. Өлшеу қатарынан қателерді шығару әдісі.
 25. Тензодатчиктерді дайындау тәсілі.
 26. Тензорезисторлардың сипаттамасы.
 27. Тензометриялық көпірлердің жұмыс принципі.
 28. Жарықсәулелі осциллографтың қажеттілігі және жұмыс принципі.
 29. Тензокүшейткіштің қажеттілігі және жұмыс принципі.
 30. Эксперименталдық берілгендерді өңдеу әдісі. 

«Ауылшаруашылығы өндірісін механикаландырудың теориялық негіздері - 1, 2» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Топырақтың технологиялық қасиеттері
 2. Үш қырлы сына бұраштарының өзара тәуелділіктері
 3. Түренді қайырмалы корпус, түрлері және негізгі параметрлары.
 4. Жер жырту технологиялық үрдісінің теориялық негіздері.
 5. Әсер ететін күштер (соқа корпусы).
 6. Плугтың тартуға кедергісі.
 7. Тістер, негізгі параметрлары және деформациялау аймағы.
 8. Табандар, негізгі параметрлары және деформациялау аймағы.
 9. Пышақтар, негізгі параметрлары және деформациялау аймағы.
 10. Пышақтың жүзімен кесу технологиялық үрдісінің негіздері.
 11. Табанның күштік сипаттамасы.
 12. Дискілер, негізгі параметрлары және деформациялау аймағы.
 13. Дискілік жұмыс органның күштік сипаттамасы.
 14. Ротациялық жұмыс органдар, негізгі параметрлары және деформациялау аймағы.
 15. Себу және тыңайтқыш енгізу әдістері.
 16. Ірі сабақты азықтарды ұсақтаудың теориялық негіздері. Түзу жүзді сүрлемкескіштің пышағын түзетуді есептеудің графоаналитикалық әдісі.
 17. Құнарлы азықтарды (дәнді) ұсақтау үрдісінің теориялық негіздері. Ұсақтағыштың балғаларын теңестіруді есептеу әдістемесі.
 18. Тамыр-түйнек жемістерді ұсақтау үрдісінің теориялық негіздері.
 19. Азықтарды мөлшерлеу үрдісінің теориялық негіздері. Мөлшерлегіштің технологиялық есебі.
 20. Азықтарды араластыру үрдісінің теориялық негіздері.
 21. Азықтарды престеу үрдісінің теориялық негіздері.
 22. Азықтарды булау үрдісінің теориялық негіздері.
 23. Сауын қондырғыларының көрсеткіштерінің технологиялық және энергетикалық есебі. Сауын аппараттарының есебінің негіздері.
 24. Сүтті алғашқы өңдеудің ағымдық өндірісінің желісінің технологиялық жабдықтарының есебінің әдістемесі. Бір секциялы сүт салқындатқыштың есебі.
 25. Сүт пастеризаторларының есебінің элементтері және теориясының негіздері.
 26. Сүтті сепараторлау үрдісінің теориялық негіздері. Сүт сепараторының технологиялық есебі.
 27. Тұрақты азық таратқыштардың теориясының және есебінің негіздері.
 28. Жылжымалы азық таратқыштардың теориясының және есебінің негіздері.
 29. Шынжырлы-қырғышты қи шағарғыштардың теориясының және есебінің негіздері.
 30. Штангалы қи шағарғыштардың теориясының және есебінің негіздері. 

 «Инженерлік жобалау» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Қиыстыру – жобалаудың құрмдас бөлігі.
 2. Жобалау жайлы жалпы мәліметтер.
 3. Техниканың дамуы және оны жобалау әдістерінің заңдылықтары.
 4. Жобаланатын құрылғылар мен жүйелерге қойылатын талаптар.
 5. Технологиялық машиналар мен техникалық жүйелерді бағалау критерийлері.
 6. Математикалық моделдерге қойылатын талаптар.
 7. Математикалық моделдер арқылы жобалау шешімдерін қабылдау.
 8. Компьютерлік моделдеу.
 9. Автоматтандырылған жобалау жүйелері.
 10. АЖЖ жайлы жалпы мәліметтер.
 11. АЖЖ жасаудың негізгі ұстанымдары.
 12. АЖЖ дамуының негізгі бағыттары.
 13. АЖЖ бағдарламалық қамтамасыз ету.
 14. Көпфакторлық эксперимент әдістері.
 15. АЖЖ ақпараттық қамтамасыз ету.
 16. Инженерлік жобаның технико-экономикалық көрсеткіштері.
 17. Инженерлік жобалауда ЭЕМ.
 18. Ауылшаруашылық объектілерін жобалау ерекшеліктері.
 19. Инженерлік жобалаудағы нормативтік құжаттар
 20. Жобалау саласындағы негізгі анықтамалар және терминология.
 21. Математикалық моделдеу туралы жалпы мәліметтер.
 22. Жобалау құрылымы.
 23. Жүйелік жобалау ұстанымдары.
 24. Моделдеу.
 25. АЖЖ әдістемелік қамтамасыз ету.
 26. АЖЖ техникалық қамтамасыз ету.
 27. АЖЖ ұйымдастыруды қамтамасыз ету.
 28. Объекті жобалау маршруты.
 29. Қиын жүйелерді жобалау кезеңдері.
 30. Жүйелік талдаудың сатылары.