Главная / Секция: Научные подходы решения проблем земледелия, растениеводства и пути повышения плодородия почв в условиях изменения климата
Секция: Научные подходы решения проблем земледелия, растениеводства и пути повышения плодородия почв в условиях изменения климата

Бостубаева, М.Б. Лайлы тұнбаларды қайта өңдеуді белсендіретін микроағзаларды іріктеу мәселелері / М.Б. Бостубаева, А.П. Науанова, К.Т. Султангазиева. // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 4-6.

Жакенова, А. Топырақтан С02 эмиссиясының жылдамдығының болінуін штатнов әдісі арқылы анықтау / А. Жакенова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 7-9.

Макенова, М.М. Құс саңғырығынан жасалған органикалық тыңайтқыштың құрамына кіретін микрофлораның целлюлозаны бұзушы белсенділігі / М.М. Макенова, А.П. Науанова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 9-12.

Назарова, П. Е. Урожайность яровой тритикале в условиях органи-ческого земледелия в северном Казахстане / П.Е. Назарова, Я.П. Наздрачев // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 12-15.

Толеуов, А.У. Қатты бидайдың халық шаруашылығындағы маңызы / А.У. Толеуов // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 15-17.

Тюлендинова, С.Т. Перспективы возделывания люпина узколистного в северном казахстане / С.Т. Тюлендинова, Е.А. Гордеева // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 17-19.

Шуменова, Н.Ж. Био тыңайтқыштардың Солтүстік _Қазақстан жағдайында жаздық арпа ауруларының таралуына әсері / Н.Ж. Шуменова, А.П.Науанова, А.Б. Оңғарбай // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 20-23.

Айтбаева, Р. Су эрозиясының дамуына агроэкологиялық факторлардың әсері және оның зерттелуі / Р. Айтбаева, С.Кульжанова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 24-27.

Yerzhan, D.E. Application of srtm in dem creation and its use in agriculture / D.E. Yerzhan // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». - 2023. - Т.I, Ч.I. - P. 28.

Жансеитов, А. Оценка содержания тяжёлых металлов в почве промышленной зоны костанайской области / А. Жансеитов // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 29-30.

Казиева, А.С. Тритикаленің өсуі мен дамуына топырақ жағдайы мен азот- фосфор тыңайтқышының әсері / А.С. Казиева, С.М. Кульжанова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 30-33.

Қонқыбаева, А.Н. Арпа ризосферасының биологиялық белсенділігіне құс саңғырынан жасалған органикалық тыңайтқыштардың әсері / А.Н. Қонқыбаева, М.М. Макенова, А.П. Науанова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 33-37.

Михайлов, Д.П. Орошение и его влияние на черноземы / Д. П.Михайлов // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 37-38.

Тлеукабылов, К.Ж. Баланс углерода в почве / К.Ж. Тлеукабылов // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 38-39.

Алгожина, А. Сравнительная характеристика методов расчета доз минеральных удобрений / А. Алгожина // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 39-41.

Жумадина, Ш.М. Баянауылдың қазақ ұсақ шоқыларының кәдімгі қарағайының (pinus sylvestris l.) Радиалды өсуіне климаттық факторлардың әсері / Ш.М. Жумадина, Ә.Т. Алшымбай // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 42-44.

Кашкаров, А. Возделывание озимой пшеницы в северном регионе / А. Кашкаров // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 44-45.

Кекілбаева, Г.Р. Гумус қышқылдарының молекулалық салмағын салыстырмалы талдау / Г.Р. Кекілбаева, А.Б. Баязи // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 46-48.

Хамзина, Б.Н. Влияние внесения азотно-фосфорных удобрений на урожайность горчицы в условиях степной зоны северного Казахстана / Б.Н. Хамзина // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 48-50.

Хамитова, Т.О. «Зеленые» нанотехнологии: синтез металлических наночастиц с использованием растений / Т.О. Хамитова, С.Г. Оспанова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 51-53.

Аханаева, Ф. Метод анализа растительного покрова земли с по-мощью данных ДЗЗ / Ф. Аханаева // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 53-56.

Ертаев, Т.Т. Ақтөбе облысы жағдайында раушан гүлдерін өсіру технологиясы / Т.Т.Ертаев, Д.Н. Тауасова, А.Н. Мырзабекова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 56-60.

Еслямова, Е.Т. Кызылорда облысында шөлейттену процесстетеріне мониторинг жасау / Е.Т. Еслямова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 60-63.

Женисова, А. Жаз мәліметтерін қолданумен агроландшафттық өсімдіктердің жағдайына талдау жүргізу / А. Женисова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 64-67.

Кадирова, Д.А. Биодиагностика деградированных почв сурхан-шерабадской долины / Д.А. Кадирова, Х.Н. Аллаяров, З.Б. Садиков // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I .- C. 67-70.

Куватова, Г. Топырақтың қоректену режимін жақсарту / Г.Куватова, К. Ануарбеков // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 71-74.

Курбанбаев, А.И. Бір жылдық мал азықтық дақылдарынан шөп қоспаларын өсірудің маңыздылығы / А.И. Курбанбаев // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 75-77.

Хусаинов, А.Т. Солтүстік қазақстанның қара топырағы жағдайында органикалық егіншілік болашағы / А.Т. Хусаинов, А.А. Нұрахмет // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 78-80.

Подлесных, И.В. Запасы почвенной влаги и урожайность возделываемых культур в межполосном пространстве агролесоландшафтного комплекса с узкими лесными полосами / И.В. Подлесных // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 81-83.

Расулов, Х.Н. Географические информационные системы как основа анализа почвенных ресурсов / Х.Н.Расулов, Д.А. Кадирова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 84-86.

Sodikova, G.S. Changes of certain properties of rainfed soils due to erosion in the north-east and south-west area of Uzbekistan / G.S. Sodikova, Т.Sh.Shamsiddinov // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». - 2023. - Т.I, Ч.I. - P. 87-91.

Tukhtaboev, M.R. Factors that seriously affect environmental / M.R. Tukhtaboev, S.E. Satimova // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - P. 91-95.

Сорт как фактор эффективности современного картофелеводства / Т.Б Шайдулина, Е.П. Кондратенко, О.М. Соболева, А.С. Березина, А.В. Пьяных, М.Н. Мачнов // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 95-99.