Главная / Секция: Современные проблемы образования и естественно-математических наук
Секция: Современные проблемы образования и естественно-математических наук

Кайсагалиева Г.С. Роль научно-исследовательской деятельности учащихся при изучении биологии в общеобразовательных школах г.Уральска / Г.С. Кайсагалиева, С.Ж. Кажгалиева, А.Т. Имангалиева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 82-85

Оразалина А.Э. Эффективность познавательной деятельности  обучающихся в агротехническом университете на основе системного подхода/ А.Э. Оразалина//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 86-89

Даулет Г.О. Формирование профессиональной компетентности обучающихся в профессиональном образовании на основе системного подхода/ Г.О. Даулет //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 90-93

Михно Е.С. Методологические подходы к разработке профессионально-ориентированной системы обучения бакалавриата иностранному языку/ Е.С. Михно//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 93-96

Анатолий Р.Қ. БҚО-дағы бұлдырты өзені бассейінде таралған күрделігүлділер(asteraсea) тұқымдасының флористикалық құрамы/ Р.Қ. Анатолий // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 97-99

Кенесова А. Топтық жұмысты ұйымдастыру тиімділігін арттыру жолдары/ А. Кенесова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 100-103

Бақытова Г.А. Батыс қазақстанның өсімдік жамылғысындағы дара жарнақтылар класының орны/ Г. А. Бақытова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. – Б. 104-106

Хайрушева А.Е. Ауыл шаруашылығындағы бидай мен мақсары дақылдарын  өсіруге фитогормондардың әсері/ А.Е. Хайрушева, Д.М. Каиргалиева //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 107-109

Карлова З.Т. Батыс қазақстан облысындағы шежін және балықты көлтабандарындағы негізгі  ақмамық (рuccinellia) және қоңырбас (рoa) қауымдастықтарын зерттеу/ З.Т. Карлова, Д.Қ. Жақсыбаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 109-111

Хатимуллина А. Білім беру және жаратылыстану ғылымдарының заманауи мәселелері/ А. Хатимуллина//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 112-115

Жалмуханова А.Т. Биоморфологический состав осиновых байрачных лесов в пределах западно-казахстанской области/ А.Т. Жалмуханова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 115-118

Аманжолова Р.Ш. Роль медиации в  разрешении конфликтов среди стдентов колледжа/ Р.Ш. Аманжолова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 118-121

Касимова А. Гора большая ичка – объект природно-заповедного фонда Западно-Казахстанской области/ А. Касимова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 121-123