Main / Section: Innovative technologies in food security
Section: Innovative technologies in food security

Дауренбек, Н. Интенсивные направления повышения продовольственной и экологической безопасности туркестанской области / Дауренбек Н Асанбай Тагаев, Сабир Махмаджанов // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.46-48

T. spiralis серин протеиназасын жануарлардың трихинеллезін балауда қолдану мүмкіндігі / Н. Ғұбайдуллин, Н.Асқарова, А.М. Гаджимурадова, Ө.С. Әкібеков // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.49-51

Пестицидтерді анықтауға арналған функционалды наноматериалдар негізінде электрохимиялық сенсор жасау / Ы.Бақыткәрім, Е.Тілеуберді, Ж.С. Мұқатаева, Жүсіпова, Н.А. Шадин // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – Б.51-54

Паритова, А.Е. Выделение штаммов лактобактерий с пробиотическим действием из кишечника рыбы /А.Е. Паритова  // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.54-57

Сейілбеков, А.Е. Әзірленген фитопрепараттарды қолдану кезінде алынған балға ветеринариялық-санитариялық бағалау / А.Е. Сейілбеков, Р.Х.Мустафина // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – Б.57-58

Зімбір тамыры (zingiber officinale) және мия тамыры (glycyrrhiza glabra) сығындысы қосылған бауыр паштеттерінің антиоксиданттық белсенділігі / Г.С.Кененбай, А.А. Тұрсұнов, Н.З. Тұлтабаев,Т.М. Жұмалиева // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – Б.59-61

Исследование физико-химических показателей и пищевой безопасности полукопченых колбас с мясокостной пастой / А.К. Какимов, А.К. Суйчинов, Ж.С. Есимбеков, Б.К. Кабдылжар // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.61-64

Джангулова, А. Конструирование имммунохроматографического теста для определения остаточных количеств антибиотиков в молоке/ А.Джангулова // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.64-67

Контроль безопасности экструдированных кормов «biofeed» для перепелов / Д.Қ. Мұсагиева, Л. Султанаева, Д.К. Жанабаева, Ю.А. Балджи   // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.67-69

Мухамеджанова, Ж.К. Қостанай қаласы мен қостанай ауданында орналасқан ауыл шаруашылық жануарларын сою нысандарының биоқауіпсіздігін бағалау / Ж.К. Мухамеджанова, К.К. Бейсембаев // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – Б.70-71

Шадоба А. С. Проблематика фальсификации альтернативного молока / А.С. Шадоба, Т.В. Чубенко // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.72-73

Пчелкина, В.В. Оценка качества мясного сырья гистологическими методами / В.В. Пчелкина, А.А. Семенова, Р.В. Некрасов // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.74-76

Борибай Ә.Қ. Сүт құрамындағы антибиотиктердің  сапа мен қауіпсіздікке әсері / Ә.Қ.Борибай, А.Т.Кожабергенов // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – Б.76-79

Ермекбаев, С.Б., Сұлы дәнін бөктіру ұзақтығының ақтау процесінің тиімділігіне әсері / С.Б. Ермекбаев, Қ. Егізбай // Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.79-82

Роль объектов производственной среды в распространении микроорганизмов порчи пищевых продуктов / Ю.К. Юшина, А.А. Семенова, Е.В. Зайко, А.А.
Махова, Д.С. Батаева // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.82-85

Бедретдинова, С. А. Изучение физико – химических и органолептических показателей специализированных и функциональных продуктов / С.А Бедретдинова,Н.Г. Хоменец // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.86-88

Замула, В.С. Тенденции национальной и межгосударственной стандартизации в области кондитерских изделий / Замула В.С., Кузлякина Ю.А. // «Food quality and food safety» (FQFS) (Тамақ өнiмдерінін сапасы  мен қауіпсізідігі) Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 20-22 қыркүйек, 2023 = «Food quality and food safety» (FQFS)(Качество и безопасность продуктов питания) материалы международной научной конференции 20-22 сентября, 2023= «Food quality and food safety» (FQFS) materiаls of the international sciеntific conference 20-22 september,2023. – Астана: КАТИУ им. С. Сейфуллина, 2023. – С.88-91