Басты бет / Оқыту / Академиялық саясат
Академиялық саясат

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ  (Ғылыми Кеңестің шешімімен бекітілді, №11 хаттама, 26.03. 2020 ж. және Ғылыми Кеңестің шешімімен өзгеріс енгізілді, № 19 хаттама, 31.08.2022 ж.)

 

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Университеттің Академиялық саясаты (бұдан былай - Саясат) білім саласындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-құқықтық актілер негізінде, «С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ» КеАҚ-ның басым міндеттері мен стратегиясын ескере отырып дайындалды.

Саясат Ережелері Қазақстан Республикасында білім беру қызметін реттейтін нормативтік актілері, Университет Жарғысы мен стратегиясы, білім беру бағдарламаларына қойылатын талаптары өзгерген жағдайда қайта қарастырылады.

Академиялық саясат білім алушыға бағдарланған оқытуды іске асыруына және білім сапасын арттыруға бағытталған білім беру қызметін жоспарлап, басқару және оқу үрдісін тиімді ұйымдастыру мақсатында шаралар, ережелер мен рәсімдер жүйесі болып табылады.

Университеттің академиялық стратегиясы бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауға және оқу кезеңінде қосымша құзыреттерді дамытуға, интеграцияланған білім беру-зерттеу құрылымдарын құруға, академиялық кезеңдерді дербес анықтауға, оқу процесін ұйымдастыруға, ішкі және сыртқы еңбек нарығының сұраныстары бойынша жаңа білім беру бағдарламаларын болжауға және әзірлеуге бағытталған.

Академиялық саясаттың мақсаты- білім алушыларға бәсекеге қабілетті білім беру бағдарламаларын қалыптастыру және академиялық ұтқырлықты дамыту арқылы сапалы білім беру қызметтерін ұсыну.

Академиялық саясаттың міндеттері:

2. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КОНТИНГЕНТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ САЯСАТЫ

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» КеАҚ-да дайындық бағыттары мен білім деңгейлері бойынша білім алушылар контингентін қалыптастыру келесі қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» КеАҚ-да дайындық бағыттары мен білім деңгейлері бойынша білім алушыларды қабылдау  мемлекеттік білім беру тапсырысын (білім беру гранттарын) орналастыру, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты және өзге де көздер есебінен оқытуға ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады.

Талапкерлер мен үміткерлерді қабылдау Қабылдау комиссиясы туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

3. САПАЛЫ ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫН, ӘКІМШІЛІК-БАСҚАРУ ПЕРСОНАЛЫН ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КАДР САЯСАТЫ

"С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да профессор-оқытушылар құрамын, әкімшілік-басқару персоналын және қызметкерлерді қалыптастыру  келесі қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

Кадрлық саясат қағидаттарын іске асыру ПОҚ бос лауазымдарына конкурстық орналастыру туралы ережеКафедралардың ПОҚ штаттық құрамы туралы ережеге; "ЖОО үздік оқытушысы" конкурсына қатысу үшін ПОҚ іріктеудің ішкі кезеңін өткізу тәртібі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ САЯСАТЫ

"С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да университеттің білім беру бағдарламаларын әзірлеу және қалыптастыру білім беру процесіне барлық мүдделі қатысушылардың қатысуымен: оқытушы - білім алушы - жұмыс беруші өтуі және келесі қағидаларды ұстануы тиіс:

Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру қағидаттарын іске асыру Ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. Білім беру қызметтерін жобалау және әзірлеу туралы ұйым стандарты;  Пәннің электронды оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы, мазмұны, әзірлеу және бекіту тәртібі; Академиялық Кеңес туралы ереже; Факультеттің академиялық сапа жөніндегі кеңесі туралы ереже; Басылымға оқу-әдістемелік әдебиетті ресімдеу тәртібі әдістемелік нұсқаулығы; «С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» КеАҚ Оқу-әдістемелік әдебиетті дайындау, сараптау және басып шығару туралы ҰС, Аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарды ұйымдастыру, өткізу және бақылау тәртібі ӘН.

Университеттің электрондық білім беру ресурстарының дерекқорын (ЭБР) әзірлеу кезінде мынадай талаптар мен қағидаттар сақталуы тиіс:

EБР сенімділігі, мазмұнды жаңартудың ыңғайлылығы мен қарапайымдылығы, сыртқы әсерлерден қорғау, EБР тұрақтылығы.

Сапалы техникалық қолдау, жұмысқа қабілеттілікті қолдаудың болуы, ЭБР (жүйе) қателері мен осалдықтарын жою.

Электрондық білім беру жүйесін қалыптастыру қағидаттарын іске асыру Ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-да қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже; Ресми ақпараттық сайт туралы ереже; Ақпараттандыру жөніндегі Кеңес туралы ереже; Ақпараттық қауіпсіздік саясаты туралы ереже. 

5. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ПӘНДЕРІН ТАҢДАУ ЖӘНЕ ТІРКЕУ САЯСАТЫ

Білім алушылардың оқу пәндерін таңдау және тіркеу студенттерге бағдарланған білімге бағытталған. Оқытудың жеке траекториясын қалыптастыру және құру мынадай қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

Академиялық ағындарда, топтарда, кіші топтарда білім алушылардың саны осы пәнге және осы оқытушыға жазылған білім алушылардың жеткілікті саны бойынша қалыптастырылады (кіші топқа кемінде 12-15 адам, топқа 25-30 адам, академиялық ағынға 100-150 адам);

Білім алушыларды оқу пәндеріне  жазуды білім алушыны тіркеу және аттестаттау бөлімі ұйымдастырады. Білім алушылармен әдістемелік және кеңес беру жұмыстарын эдвайзерлер жүргізеді.

6. БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ САЯСАТЫ

"С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру "белгілі бір қағидаттарға  сай болуы керек:

Бір оқу жылы шеңберінде университетте білім беру процесі университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілетін академиялық күнтізбе негізінде әртүрлі технологияларды (дәстүрлі күндізгі, күндізгі - қашықтықтан, аралас) қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Университеттің білім алушылары мен оқытушылары әртүрлі оқыту технологияларын қолдана отырып, білім беру қызметтерін ұсыну үшін «Platonus» ААЖ, Антиплагиат ЖОО, сондай-ақ онлайн-сабақтарды өткізуге арналған ZOOM және т.б. платформаларды пайдаланады.

Университетте академиялық кезең 10 аптаға созылатын триместр анықталған. Бір оқу жылы үш триместр мен жазғы семестрді қамтиды. Әрбір академиялық кезең (триместр) емтихан сессиясымен аяқталады, тиісінше әрбір оқу пәні бір академиялық кезеңде оқытылады және қорытынды бақылаумен (емтиханмен) аяқталады. Білім алушыларды аралық аттестаттау емтихан тапсыру, курстық жұмыстарды (жобаларды) және кәсіптік практика бойынша есептерді қорғау нысанында міндетті түрде баға қоя отырып өткізіледі және емтихан сессиясы ретінде айқындалады. Білім алушыларды аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) академиялық күнтізбеге, оқу жұмыс жоспарына және оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Кәсіптік тәжірибе, дипломдық жұмыстар (жобалар), магистерлік/докторлық диссертациялар (жобалар) білім беру бағдарламаның тиісті модульдеріне енгізіледі. Бұл ретте кәсіптік тәжірибенің әр түрі модульдердің әр түрлеріне  енгізіледіКәсіптік тәжірибе білім алушының міндетті оқу түрі болып табылады. Кәсіптік тәжірибені академиялық кезеңнен тыс, сонымен қатар, академиялық кезең аясында жүргізуге болады.

Білім алушының тәжірибеден өту кезінде нормативтік жұмыс уақыты апта ішінде 30 сағатқа (5 жұмыс күндік апта ішінде күніне 6 сағатқа) тең екендігін есепке ала отырып,  тәжірибелер ұзақтығы аптамен есептелінеді. Студенттердің практикалық дайындығын ұйымдастыру және өткізу тәртібі ӘН; СМЖ ӘН 02.20-2017 Докторант, магистранттардың практикалық дайындығын ұйымдастыру және өткізу тәртібі; Дуалды оқыту ережесі.

Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне басшылықты бітіруші кафедралардың оқытушылары және (немесе) өндірістен және ҒЗИ-нан практик-мамандар жүзеге асырады.

Ғылыми тағылымдамаларға, зерттеу практикаларына басшылықты ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы бар және (немесе) ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын оқытушылар және (немесе) білім алушының оқу қызметінің осы түрлерінің бейініне сәйкес келетін ғылыми жарияланымдары бар ғылыми қызметкерлер, практик-мамандар жүзеге асырады.

Ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін магистрант және докторант есеп түрінде ресімдейді және әрбір оқу кезеңінің (триместрдің) соңында кафедра отырысында тыңдалады.

Білім алушылар жыл сайын оқу жылы аяқталғаннан кейін магистрант/докторант жеке жұмыс жоспарын орындау бойынша академиялық аттестаттаудан өтеді.

Әрбір оқу пәнінің көлемі академиялық кредиттердің бүтін санын құрайды. Бұл орайда пән көлемі 5 академиялық кредиттен кем болмау керек. Жекелеген жағдайларда пәндерге 3-4 академиялық кредиттен бағала кредиттен беруге рұқсат етіледі. 1 академиялық кредит 30 сағатқа тең. 1 академиялық сағат 50 минутқа тең.

Дене шынықтыруды, тілдерді қоспағанда, әрбір оқу пәні бір қайталанбайтын атауға ие. Бір модульдің көлемі екі және одан да көп оқу пәндерін немесе бір және одан да көп пәндерді оқу жұмысының басқа түрлерімен ұштастыра отырып қамтиды.

Дәріс оқуды сәйкесті ғылыми және (немесе) академиялық дәрежесі/атағы бар оқытушылар және (немесе) оқытушы лауазымында кемінде үш жыл өтілі бар немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс өтілі бар аға оқытушылар жүргізеді.

Игерілген академиялық кредиттерді есепке алу оқу пәні бойынша емтиханды оң бағаға тапсырған кезде ғана жүзеге асырылады. "Қанағаттанарлықсыз" деген бағаға емтихан тапсырған жағдайда оқу пәнін қайта тапсыруға немесе қайта оқуға рұқсат етіледі.

Университет форс-мажор жағдайында оқыту форматын өзгертуге және ҚБТ қолдану арқылы оқу сабақтарын өткізуге құқылы.

"Off-line" режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушының қарым-қатынасы асинхронды түрде, яғни "PLATONUS" ААЖ платформасы және олардың ішкі байланыс қызметтері, чаттар мен форумдары арқылы жүзеге асырылатын өзара оқу іс-әрекеті процесін көздейді. ҚБТ қолдану арқылы оқыту кезінде дәрістер "on-line" режимінде, ал практикалық, зертханалық, студиялық сабақтар университеттің мамандандырылған аудиторияларында  өткізіледі.

Академиялық кезеңде білім алушы оқу материалын алу үшін күн сайын "PLATONUS" ААЖ платформасындағы жеке кабинетке кіреді, "ТАПСЫРМА" бөліміндегі тапсырмаларды дербес орындайды және оларды оқытушылардың талаптарына сәйкес ұсынады. Оқу процесінде университет кітапханасының электрондық ресурстары және қолжетімді электрондық ресурстар (жалпы ашық on-line курстар (ЖАОК), шетелдік жоғары оқу орындарының тегін курстары және олар ұсынатын вебинарлар) пайдаланылуы мүмкін.

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау пән силлабусында көрсетілген жұмыстарды тапсыру кестесіне сәйкес "ТАПСЫРМА" және "ТЕСТІЛЕУ" бөлімдеріндегі "PLATONUS" ААЖ платформасында жүзеге асырылады. Оқытушы бағаларды жүйенің электрондық журналына қояды. Білім алушылар өздерінің логині мен паролін пайдалана отырып, оқу жетістіктері бойынша өз бағаларын қарай алады.

Білім алушылар ағымдағы және қорытынды бақылау тапсырмаларын орындау кезінде Академиялық адалдық кодексін сақтауға тиіс.

"PLATONUS" ААЖ порталындағы "ОӘК" бөлімінде әрбір пән үшін ПОӘК және Силлабустар, ал "Тапсырма" бөлімінде әр тақырып бойынша орындауға арналған тапсырма орналастырылған. "MOODLE" ҚБЖ порталында оқытушы силлабус, оқу материалы мен тапсырмаларды қамтитын пәндер бойынша курстарды қосымша орналастыра алады. Moodle пайдалану үшін кез-келген веб-браузер жеткілікті.

Қорытынды аттестаттау дипломдық жұмыстарды/жобаларды қорғау, ДЖ/Ж және т.б. қорғаудың орнына екі кешенді емтихан тапсыру; магистрлік диссертацияларды қорғау формасында ЖОО оқу корпустарында қорытынды аттестаттау Кестесіне сәйкес жүргізіледі.

ҚБТ қолдана отырып бітіру жұмыстарын қорғау (дипломдық, магистрлік, докторлық) веб-конференция платформасын қолдана отырып, комиссия төрағасын және аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерін міндетті түрде қосу арқылы жүргізіледі. Бітіру жұмыстарын қорғау кезінде прокторинг жүйесі қосылады (жеке басын тексеру, дыбысы мен экраны бар камераны жазу, мінез-құлықты бақылау, сенімділік туралы есеп, проктордың хаттамаларды тексеруі)

Білім алушылар презентациялық материалды алдын ала дайындайды және бітіру жұмысының тақырыбы бойынша 7-10 минутқа баяндама жасайды. Білім алушылар презентациялық материал формасында баяндамалар көрсетіп, комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап береді. СО СМЖ 02.2007-2020 білім алушылардың білімін бақылау және қорытынды аттестаттауды өткізу; Жазбаша жұмыстарды көшіріп алу мәніне тексеру туралы ереже

Дуалды оқыту – С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ Кәсіпорынның оқу деңгейлері бойынша мамандықтардың Модульдік білім беру бағдарламаларында (бұдан әрі – МБББ) көзделген оқу және өндірістік практиканы жүзеге асыру үшін қажетті ресурстары бар басқа да ұйымдар жоғары кәсіптік білім беру және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру нысаны болып табылады. Кәсіпорында дуалды оқыту жоғары кәсіптік және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген білім алушыларды Практикалық оқыту кезеңінде ұйымдастырылады және Дуалды оқыту ережесімен реттеледі.

7. САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ІШКІ КЕПІЛДІКТЕРІ ЖӘНЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ

Оқу процесіне қатысушылардың жеке адалдығын және оқу кезіндегі өзара іс-қимыл процесіне жауапкершілігін дамытатын академиялық адалдығының негізгі принциптері:

 1. академиялық жұмыста адалдық пен өзара сыйластықты қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету;
 2. жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және объективті ережелерін бекіту;
 3. басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскрипті негізінде білім алушының кредиттерін қайта есептеудің нақты тетігі мен тәртібін айқындау арқылы білім алушыны оқытудың дәйекті және үздіксіз траекториясын қамтамасыз ету;
 4. оқытушының академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде өзінің білім алушыларына құрмет көрсетуі;
 5. академиялық адалдықты ілгерілету және қорғау үшін білім беру процесіне қатысушыларды көтермелеу және ынталандыру;
 6. оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы;
 7. оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері саясатын анықтауы;
 8. Академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау;
 9. студенттерге білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық әділетсіздіктің алдын алуға мүмкіндік беретін академиялық орта құру.

Сапаны қамтамасыз етудің ішкі кепілдік саясаты ғылыми зерттеулер, оқыту және үйрету арасындағы байланыс арқылы іске асырылады. Университеттің барлық бөлімшелерінің қатысуын және сапаны қамтамасыз етуге тең жауапкершілікті, студенттердің әртүрлі топтарына және олардың қажеттіліктеріне құрмет пен назар аударуды, оқытудың икемді траекторияларын ұсынуды және оқытудың әдістері мен әдістері туралы тұрақты кері байланысты көздейді.

Білім алушылардың білімін бағалау үшін сапа кепілдігінің рәсімдері мыналарды ескеруі тиіс:

Білім беру үдерісіне қатысушылардың Академиялық адалдық  кодексі; С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ КеАҚ Білім беру сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі туралы ереже

8. GPA БЕЛГІЛЕУМЕН ҚОСА, БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АУЫСУ, ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ, ОҚУДАН ШЫҒАРУ, АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ САЯСАТЫ

Білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру және қайта қабылдау жазғы және қысқы демалыс кезеңінде жүзеге асырылады. Білім алушы, егер ол жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаған болса, қайта қабылдау кезінде оқудан шығару мерзіміне қарамастан, кез келген ЖОО-ға ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

ЖОО білім алушыны ауыстыру/қайта қабылдау кезінде ББ даярлау бағытын және бейінін, білім алушының оқу жетістіктерін, сондай-ақ білім алушылардың академиялық адалдықты бұзу жағдайларын ескереді.

ББ бейіні сәйкес келмеген жағдайда игеру үшін пререквизиттер белгіленеді. Пререквизиттер жоғары оқу орны оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары және транскриптте көрсетілген академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі негізінде айқындалады.

Ауыстыру, қайта қабылдау кезінде қол жеткізілген оқу нәтижелері, білім алушының оң бағалары академиялық кредиттерді бір ББ-дан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауыстыра отырып танылады.

Білім беру гранты бойынша оқитын студент қалауы бойынша білім беру грантын сақтай отырып, басқа ЖОО-ға ауыстырылады.

Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысымен бекітілген «Жоғары білімге ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесіне» сәйкес оқу процесінде босаған білім беру гранттарын беру жолымен жүзеге асырылады.

Білім алушыларды курстан курсқа ауыстыру білім алушы белгіленген ауысу балынан төмен емес үлгерімнің орташа балына (GPA) қол жеткізген жағдайда жүзеге асырылады.

1 курсты бітірген студенттер үшін ауыстыру GPA 1,86 балдан; 2 курсты бітіргендер үшін – 2,0; 3,4 курсты бітіргендер үшін – 2,1 балдан кем болмауы керек.

Барлық мамандықтар магистранттарына арналған ауысудың GPA 2,3 құрайды.

Барлық мамандықтағы докторанттар үшін ауысудың GPA 2,5% құрайды.

Академиялық демалыстар білім алушыларға науқастануы бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімге амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бойынша, әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы негізінде, дүниеге келген, асырап алған бала үш жасқа толғанға дейін беріледі.

Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда шығарылады:

Осы бөлім бойынша талаптар сілтемеде көрсетілген Білім алушыларды оқудан шығару, ауыстыру, қайта қабылдау және академиялық демалыстар беру тәртібі туралы ереже.

9. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Білім алушының оқу жетістіктерін бағалау кезінде оқытушылар келесі қағидаларды ұстануы тиіс:

 1. Барлық тапсырмалар жарамды, сенімді және анық болуы керек.
 2. Білім алушының жетістігін бағалау және оның курс немесе модуль элементі шеңберінде оқу нәтижелеріне қол жеткізуін растау үшін бағалаудың әртүрлі әдістерін, яғни жазбаша, ауызша және практикалық тесттердің/ емтихандардың, жобалар мен портфолиолардың барлық спектрін қолдану қажет.
 3. Университеттегі бағалау білім алушылардың өз оқуын басқару қабілетін дамытуы тиіс.
 4. Тапсырмалар білім алушыларды оқу іс-әрекетіне тарту және ол үшін сыйақы ретінде қызмет етуі керек.
 5. Қалыптастырушы тапсырмалар аз болуы керек және аз мөлшерде берілуі керек.
 6. Бағаланатын тапсырманың әр түрінің өзіндік бағалау критерийлері болуы керек.
 7. Бағалау процестері өзін-өзі көрсету элементтерін, серіктестік тексеру мен бағалауды, оқытушының сынын, тапсырманы түзетуді, сыртқы сарапшылардың (емтихан алушылардың) оқуын және т.б. қамтуы мүмкін.
 8. Оқушыға оқуын жоспарлауға және қабілеттерін дамыту үшін кері байланысты пайдалануға көмектесу үшін тапсырмалардың көлемін, әртүрлілігін және уақытын дұрыс ұйымдастыру қажет.
 9. Жұмысты бағалау кезінде оқытушылар оқуды белсенді жақсарту үшін кері байланысты қолдануы керек.

Қорытынды бақылауды қабылдауды ұйымдастыру кезінде білім берудің барлық деңгейлері үшін, оқытудың барлық курстары мен нысандары бойынша емтихандар "PLATONUS" ААЖ-да компьютерлік тестілеу нысанында өткізіледі және жазбаша түрде. Компьютерлік тестілеу түріндегі қорытынды бақылауды қабылдау университеттің компьютерлік сыныптарында жеке құрам немесе кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы арасынан кезекшінің қатысуымен жүзеге асырылады. Қорытынды бақылауды қабылдау – емтиханды жазбаша түрде балама оқытушы жүргізеді. Қорытынды бақылауды онлайн режимінде қабылдау кезінде бақылау (проторинг) жүйесі қолданылады.

Жазбаша түрдегі емтихан (демонстрациялық/практикалық емтихан) көзделген пәндер бойынша қорытынды бақылауды қабылдау жазба режимін енгізе отырып, Веб-конференция платформасын қолдана отырып жүзеге асыру қажет. Білім алушылар ZOOM платформасына интернет-ресурстар арқылы (сәйкестендіру нөмірінің көмегімен) қосылады және пән бойынша емтихан тапсырады.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау саясаты Академиялық адалдық қағидаттарына негізделген. Университеттің білім алушылары, оқытушылары мен қызметкерлері Академиялық адалдық кодексін ұстануы керек.

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білім, білік, дағды және құзыреттілік) халықаралық тәжірибеде қабылданған сандық эквивалентті әріптік жүйеге сәйкес келетін (оң бағалар, кемуіне қарай, "А"-дан "D" – ге дейін және «қанағаттанарлықсыз» - "FХ", "F",) 100 балдық шкала бойынша және дәстүрлі жүйе бойынша бағаланады.

"FХ" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы қорытынды бақылауды оқу пәнінің/ модульдің бағдарламасынан (тегін негізде) қайта өтпей-ақ қайта тапсыруға мүмкіндігі бар)

"F" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.

Білім алушыларды ағымдағы және аралық аттестаттаудан өткізу кезінде үлгерімді бақылауды ұйымдастыру басқа ЖОО-ға немесе басқа бағдарламаға ауысқан кезде транскриптке "қанағаттанарлықсыз" баламасына сәйкес FX және F бағаларын қоса алғанда, қорытынды бақылау (емтихан) бойынша алынған барлық бағаларды көрсете отырып, білім алушы оқыған барлық оқу пәндері және (немесе) модульдер міндетті түрде жазылады. Білім алушылардың ағымдағы және аралық аттестаттауын өткізу кезінде үлгерімін бақылауды ұйымдастыру ҰС.

Аралық және қорытынды бақылаудың барлық жазбаша жұмыстары плагиатқа қарсы тексеруден өтеді. Жазбаша жұмыстарды көшіріп алуға тексеру туралы ереже. 

10. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ САЯСАТЫ

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты-жоғары оқу орны түлегінің кәсіби міндеттерді орындауға дайындық деңгейін және оның дайындығының білім беру бағдарламасы мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігін анықтау.

Қорытынды аттестаттау білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде кемінде 12 академиялық кредитті құрайды.

Жоғары білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттауды өткізу формасы мен рәсімін ЖОО дербес айқындайды.

Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша магистрлік диссертация (жоба) жазу және қорғау формасында өткізіледі; докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша докторлық диссертация (жоба) жазу және қорғау формасында өткізіледі.

Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу мынадай қағидаттарды ұстануы тиіс:

Аттестациялық комиссия жұмысын ұйымдастыру (АК).

Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім деңгейі және әрбір ББ бойынша аттестаттау комиссиялары құрылады, университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.

АК бір күнтізбелік жыл бойы әрекет етеді. АК жұмыс орнын бітіруші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша және АК төрағасының келісімі бойынша білім беру мекемесінің басшысы белгілейді.

АҚ төрағасы болып, әдетте, оқу орнында жұмыс істемейтін адам, тиісті бейіндегі ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы бар адамдар, сондай-ақ осы бейіндегі кадрлардың тұтынушысы болып табылатын кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің жетекші мамандары тағайындалады.

Аттестаттау комиссиялары оқу орнының оқытушыларынан және басқа мекемелерден шақырылған адамдардан: кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің беделді мамандарынан, осы бейіндегі кадрларды тұтынушылардан, сондай-ақ басқа жоғары оқу орындарының жетекші оқытушылары мен ғылыми қызметкерлерінен құрылады. Аттестаттау комиссиясының саны 5 адамнан кем болмауы тиіс.

Аттестаттау комиссияларының құрамын және емтихандарды қабылдау және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғау, магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі жауапты хатшыларды бітіруші кафедра ұсынады және оқу орны басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Қорытынды аттестаттауды өткізу мерзімдері (қорғау және емтихандар кестесі) бітіртуші кафедраның ұсынысы бойынша белгіленеді, білім беру мекемесінің басшысы бекітеді және АК жұмысы басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын студенттердің назарына жеткізіледі. ДЖ (ДЖ) тақырыптарын бекіту және студентті қорытынды аттестаттауға жіберу университет бойынша бұйрықпен (бұйрықтармен) жарияланады. 

АК негізгі функциялары:

АК отырысына бітіруші кафедра келесі құжаттарды ұсынады:

АК шешімі, егер оның отырысына төраға мен хатшыны қоса алғанда, оның мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін АК жұмыс туралы акт жасайды, ол бітіруші кафедра отырысында талқыланады.

Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) жетекшілігіне сәйкес бейіні бар оқытушыларды және (немесе) кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар, ұлттық біліктілік шеңберінің 8 деңгейіне сәйкес келетін мамандарды тағайындайды. Білім алушы дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбын 3 курста эдвайзермен және түлек шығарушы кафедра меңгерушісімен бірлесіп базалық пәндерді меңгергеннен кейін айқындайды. Дипломдық жұмыс 02.2073-2021 СМЖ ҰС Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау, бекіту және қорғау Ережесіне сәйкес ресімделеді. Дипломдық жұмысты (жобаны) ұйымдастыруға, өткізуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар әдістемелік нұсқаулығыҰС Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу кезінде үлгерімге бақылауды ұйымдастыру.

Магистратура/докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау магистрлік диссертацияны (жобаны)/докторлық диссертацияны жазу және қорғау түрінде жүзеге асырылады.

Магистрлік және докторлық диссертацияларға білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес тиісті оқу саласында ғылыми дәрежесі бар оқытушы жетекшілік етеді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.06.2020 ж. No 231 бұйрығы). Білім алушылардың ағымдағы және аралық аттестаттауын өткізу кезінде үлгерімін бақылауды ұйымдастыру ҰС.

11. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛДАНДЫРУ САЯСАТЫ 

ЖОО деңгейіндегі интернационалдылық – бұл ұлттық ЖОО-ны интернационалдыққа айналдыру, оқыту мен зерттеу сапасын арттыру және қажетті құзыреттерге қол жеткізу мақсатында халықаралық аспектіні университетті басқарудың барлық компоненттеріне қосу процесі. Қазіргі уақытта университетті интернационализациялау қазіргі университеттің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды сипаттамаларының бірі ретінде қарастырылады, ал интернационалдылық көрсеткіштері, сәйкесінше, университет тиімділігінің басқа көрсеткіштерінің арасында үлкен салмаққа ие.

Университеттегі білім берудің интернационалдылығы мен академиялық ұтқырлығының негізгі бағыттары:

Шетелдік студенттерді қабылдау, алмасу бағдарламаларын ұйымдастыру, сондай-ақ жеке студенттік ұтқырлықты ұйымдастыру Білім алушылардың сыртқы академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Оқытушылар алмасу, бірлескен оқу және ғылыми-зерттеу бағдарламаларын, тағылымдамаларды құру және өткізу, қарқынды тілдік курстар мен жазғы мектептерді ұйымдастыру ПОҚ академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру туралы ережеге және «С. Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ Оқыту үшін шетелдік ғалымдар мен профессорларды тарту туралы ереже.

 

12. ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ САЯСАТЫ

С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ түлектері кәсіптік даярлығына, бейімділігі мен қабілетіне сәйкес кәсіп түрі мен жұмыс орнын еркін таңдауға құқығы бар.

ЖОО кәсіпорындармен, ұйымдармен және мекемелермен келісімшарт және/немесе шарттар негізінде дайындаған түлектер осы келісімшарттар мен шарттар негізінде жұмысқа жіберіледі.

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент, оның ПДжЖҚ құрылымдық бөлімшесі жыл сайын Қазақстан өңірлері бойынша мамандарға қажеттілік мониторингін жүргізеді.

Бөлімшелердің басшылары (декандар) және факультеттер мен кафедралар бойынша жауаптылар түлектерді Қазақстан облыстары бойынша бос жұмыс орындарының бар-жоғы туралы хабардар етуге міндетті.

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент (ПДжЖҚ) жұмыс берушілерден жазбаша өтініштер негізінде кәсіпорындар мен ұйымдардағы бос орындар туралы ақпарат жинауды жүзеге асырады. Мамандықтар бойынша қажеттіліктер туралы алынған мәліметтерді өңдеуден кейін факультеттердің түлектерін бөлу үшін пайдаланады.

Университеттің ресми сайтында, "Жұмысқа орналастыру" бөлімінде әлеуетті жұмыс берушілер өздерінде бар бос жұмыс орындарына өтінім қалыптастыра алады. Бұл өтінімдер барлық білім алушыларға танысу үшін қол жетімді, ал егер қаласаңыз, түлектер өз түйіндемелерін жұмыс берушілерге жібере алады немесе олармен өтінімде көрсетілген байланыс телефондары арқылы байланыса алады. Түлектерді бөлу процесі ұйым стандарты "Түлектерді бөлу процесін басқару стандарты" негізінде жүзеге асырылады.